تعداد بلوک: ۵ | پرسش و پاسخ های خزانه‌داری

برای مشاهده این امکان، مدیر سیستم از منوی شناور فرم دفتر اسناد پرداختنی، گزینه تنظیمات را انتخاب و از زیرمنوی گشوده شده، گزینه “عدم ابطال چکهای استفاده شده” را فعال می‌نماید.
حال اگر کاربر عادی یا مدیرسیستم، از منوی شناور فرم دسته چک، گزینه “ابطال چک” را فعال نماید، و یا دکمه “ابطال چک” در فرم دسته چک را کلیک نماید:

1

سیستم پیام خطایی نمایش می‌دهد:

2

بدین ترتیب امکان ابطال چک از کاربر سلب گردیده است.

فرم اسناد دریافتنی باز را احضار کنید. یکی از سطرهای چک  که مایل به مشاهده سوابق عملیات صورت گرفته روی آن هستید را به دلخواه انتخاب نموده و کلید ترکیبی Ctrl+F9 را فشرده تا فرم سوابق عملیات چک احضار گردد:

 

1

در فرم دریافت با استفاده از دکمه 1، در کنار فیلد 2، فرم فاکتورهای تسویه نشده احضار می گردد. فاکتور مورد نظر را از این لیست انتخاب نمائید. چک باکس وجه نقد را فعال نموده و در فیلد مبلغ، کلید F8 را فشرده تا مبلغ فاکتور نمایان گردد.

3

فرم ایجاد / اصلاح سند دریافتنی را با استفاده از دکمه جدید در فرم اسناد دریافتنی باز یا اسناد پرداختنی باز احضار کنید:

1

در این فرم، چنانچه فیلد اسناد دریافتنی فعال باشد، فیلد وضعیت بصورت وصول نشده می باشد.

 با کلیک بر روی فیلد اسناد دریافتنی، این فیلد را به صورت 2تغییر دهید. در این حالت فیلد وضعیت هم به صورت وصول شده تغییر می یابد.

نکته:  کاربرد حساب مقابل برای ثبت چکهای به تاریخ روز می باشد. بنابراین وضعیت این دسته چکها به صورت وصول شده خواهد بود.

اگر هنگام  انتقال چک به دوره مالی بعد با پیغام خطای زیر مواجه شدید:
1

این پیام خطا به علت ثبت سند اختتامیه می باشد. در این حالت سند اختتامیه را برگشت بزنید.

به منظور برگشت سند اختتامیه، از منوی حسابداری، گزینه عملیات ویژه و سپس گزینه برگشت سند اختتامیه را انتخاب نمایید.

نکته:

به منظور انتقال چک به دوره مالی بعد، فرم اسناد دریافتنی باز یا اسناد پرداختنی باز را گشوده و چک یا چکهائی که قصد انتقال آنها به دوره مالی بعد را دارید با کلید + انتخاب نموده تا به رنگ زرد درآیند. سپس از منوی شناور فرم، گزینه انتقال چک به دوره مالی بعد را انتخاب نمایید.