پردازش موازی سامانشرکت تولیدی الیت
پردازش موازی سامانشرکت آیراد(پیرکاردین)
پردازش موازی سامانشرکت تکین پوش
پردازش موازی سامانشرکت نیک ریس زنجان
پردازش موازی سامانکارخانجات تولید پوشاک رگا
پردازش موازی سامانشرکت بافندگی پارت
پردازش موازی سامانشرکت بافت نفیس زنجان
پردازش موازی سامانشرکت آریاتیسانام
پردازش موازی سامانشرکت زانتوس