سرخی تو از من، زردی من از تو

در شب آخرین چهارشنبه سال خورشیدی آتش می‌افروزیم و با پریدن از روی آن، به استقبال نوروز می‌رویم.