مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان ارایه گزارش ریز عملیات حسابها – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

گزارش ریز عملیات یکی از گزارش‌های دوبعدی سيستم تدبير می‌باشد. در گزارشات يک بعدی عموماً در سطرهای گزارش، نام حسابها و در ستون‌های گزارش بدهکار و بستانکار بودن آن‌ها گنجانده شده است ولی در این گزارش در سطرها نام حسابها و در ستون‌ها نام سطوح شناور (تفصیلی شناور، مرکز هزینه، پروژه) آورده شده و گردش حساب از دو بعد مورد بررسی قرار می‌گيرد. گروهبندی مجازی روی حسابها (یا اصولاً روی رویدادهای مالی) و گزارشات به دست آمده از این گروه‌بندی‌ها می‌تواند برای مدیریت مؤسسه یا سازمان بسیار سودمند باشد. این گزارش از نظر ساختاری بسیار شبیه به گزارش مانده به تفکیک حساب می‌باشد ولی از نظر محتوا با آن متفاوت میباشد. تمام گردش مالی یک حساب در تمامی اسناد ثبت شده حسابداری، در اين گزارش نمایش داده می‌شود.