ویدیوی آموزشی | آموزش دریافت تاریخ انجام کار هنگام نهایی نمودن درخواست کار