تعیین روش تسویه فاکتورهای فروش ارسالی به سامانه مودیان