آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان بررسی تطابق کلید خصوصی و کلید عمومی