آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – تعیین حسابهای بانک در فرم دریافت و پرداخت