اینستاگرام ویژگی سوپر زوم را معرفی می‌کند. ویژگی که شما را بیش از پیش معتاد می‌کند.