پرنده آبی تنهاتر شد؛ کوچ یک میلیون‌ کاربر از توییتر