توماس ادیسون طرح ساخت یک تلفن برای صحبت با مردگان را در سر داشته است