نکاتی مهم در استخدام توسعه‌دهنده‌ نرم‌‌افزار خارج از شرکت