آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان تعریف گروهها