تدبیر در چهاردهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران