عملیات ایجاد کلید عمومی از گواهی مهر سازمانی دریافت شده