تاریخچه بازی مار و پله به ۲۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد، با اهدافی اخلاقی و ارزشمند!