معرفی آیفون ۸ احتمالا بدون تأخیر و با روال سال‌‌های قبل خواهد بود