سونی کتابخوان جدید ۱۰ اینچی با پشتیبانی از قلم معرفی کرد