گوگل فناوری Nearby Connections را به توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ارائه داد