افتتاح دفتر نمایندگی شرکت پردازش موازی سامان در شهر بندرعباس