حمله سایبری به سرورهای مایکروسافت افزایش یافته است