آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – به حساب گذاشتن گروهی چکها