چگونه بدون استفاده از صفحه کلید رمز ورود سیستم را وارد کنیم؟