پیش‌بینی استفان هاوکینگ؛ ۱۰۰ سال دیگر کار زمین تمام می‌شود