آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان جلوگیری از تغییر شماره و تاریخ اسناد