توییتر امکان استفاده از استیکرها را در تصاویر فراهم کرد