تدبیر کارشناس یا کاردان با شرایط زیر استخدام می‌کند