سنگاپور، پذیرای اولین فروشگاه اپل در جنوب شرقی آسیا