جایگزین ایده‌آل لیست انجام کار برای برنامه‌‌ریزی‌ بلندمدت