خدمات ویژه پشتیبانی تدبیر در روزهای پایانی جشنواره