راه‌اندازی سامانه‌ای برای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته