توسعه فناوری چاپ سه بعدی که می‌تواند رنگ اجسام را پس از ساخت‌شان تغییر دهد