راهکاری عجیب و غریب برای کنترل لوازم منزل از طریق ذهن