دستیار صوتی هوشمند Bixby گلکسی اس ۸ از اپلیکیشن های پیش فرض پشتیبانی می کند