محصولات Dellبه فروش می‌رسد؛ VMWare مالک احتمالی دل در بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ تکنولوژی