روبات گرد و شناوری که عکاسی می‌کند؛ همراه جدید فضانوردان در ایستگاه فضایی بین‌المللی