توسعه دهندگان USB می‌گویند: از همان اول می‌دانستیم در تشخیص سمت درست دچار مشکل می‌شوید