اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
 پوریا گرجی
(سرپرست واحد استقرار شرکت پردازش موازی سامان)

محورهای اصلی این وبینار:

۱- اپلیکیشن تدبیر کارکنان
۲- اپلیکیشن عوامل فروش
۳- اپلیکیشن کارتابل آنلاین تدبیر
۴- اپلیکیشن داشبورد تدبیر
۵- اپلیکیشن انبارگردانی تدبیر
۶- اپلیکیشن سرپرست عوامل فروش
۷- اپلیکیشن تنخواه گردان تدبیر
۸- اپلیکیشن حسابداری همراه تدبیر