اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
سجاد حیدری
(مدیر مالی)

محورهای اصلی این وبینار:

۱. آشنایی با تعاریف موجود در قانون سامانه مودیان
۲. تکالیف مالیاتی مربوط به این قانون
۳. ارتباط بین قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان
۴. تغییر نقش حسابداران بعد از اجرای قانون سامانه مودیان