اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
سجاد حیدری
(مدیر مالی)

محورهای اصلی این وبینار:

۱. بررسی اجزای کار پوشه سامانه مودیان به صورت زنده
۲. بررسی ابزارهای قابل استفاده برای صدور صورتحساب الکترونیک
۳. ارتباط بین قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان