اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
احمد غفارزاده
(از اساتید برجسته مالیاتی کشور)

محورهای اصلی این وبینار:

  • آشنایی با مراجع دادرسی مالیاتی
  • تشریح مراحل دادرسی مالیاتی
  • نحوه تدوین لایحه برای هر کدام از مراجع دادرسی مالیاتی
  • بررسی موارد خاص