اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:

مهدی مهدیانی
مدرس و مشاور مالی و مالیاتی

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به نکات مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی پرداخته میشود. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحث زیر اشاره نمود:

  • مدیریت هزینه و طبقه‌بندی آن
  • مفهوم بهای تمام شده و سیستمهای هزینه‌یابی
  • مبانی مدیریت مالی
  • ارزش زمانی پول
  • تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
  • سرمایه‌گذاریها وانواع آن