اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
احمد غفارزاده
(از اساتید برجسته مالیاتی کشور)

محورهای اصلی این وبینار:

  •  آشنایی با مبانی ارزش ­افزوده
  • تاریخ تعلقات مالیات
  • وضعیت مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
  • معافیتها
  • نحوه رسیدگی
  • اصلاحات در دادرسی مالیاتی