اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
پوریا گرجی
سرپرست واحد استقرار شرکت پردازش موازی سامان

محورهای اصلی این وبینار:

۱) انبارگردانی پایان‌ دوره، تهیه گزارش مغایرت انبار و صدور رسید و حواله اصلاحی

۲) گزارشات پایان دوره در کل سیستم

۳) مغایرت‌گیری سیستم انبار با حسابداری

۴) بستن حسابهای موقت و دائم و تهیه صورت‌های مالی شامل گزارشات تراز آزمایشی، سود و زیان و ترازنامه

۵) صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه

۶) کنترل کاردکس مقداری و ریالی و انتقال موجودی کالاها به دوره مالی جدید