فیسبوک برای اولین بار از مرز یک میلیارد کاربر موبایل گذشت