نخستین برج تهویه هوای ” تمیزکننده هوای آلوده به دود“: این برج آلودگی هوا را جذب و به جواهر تبدیل می‌کند