نکاتی ساده در مورد کار گروهی، بازاریابی و تأثیرگذاری برند