سرانجام اپل برای فروش بیشتر ساعت‌هایش، از طراحان مد استفاده کرد