تکنولوژی، چگونه به حسابداری مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند؟